“Сонячна електростанцiя на об’єктах водопровiдно-каналiзацiйного господарства у м. Чорткiв”

Нове будівництво сонячної електростанції на об’єктах водопровідно-каналізаційного господарства у м. Чортків

Це Запрошення до участі у тендері слідує за Загальним оголошенням про закупівлі від 14.05.2024 для Програми НЕФКО“Зелене вiдновлення України”, яке було опубліковане на веб-сайті НЕФКО у розділі Оголошення про закупівлі (https://www.nefco.int).

КП «Чортківське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» Чортківської міської ради, надалі – “Замовник”, має намір використати частину коштів фінансування, отриманих від Асамблеї вкладників до Фонду східноєвропейського партнерства з енергоефективності й довкілля (далi – “Фонд Е5Р”), який заснований європейським банком реконструкцію та розвитку (далi – “ЄБРР”) у рамках Східноєвропейського партнерства з енергоефективності й довкілля (далi – “Е5Р”) через розпорядника Фонду Північну Екологічну Фінансову Корпорацію (НЕФКО) на оплату витрат по проєкту“Сонячна електростанцiя на об’ектах водопровiдно-каналiзацiйного господарства у м. Чорткiв”. Проєкт фінансується в рамках програми НЕФКО“Зелене вiдновлення України”. 

Замовник запрошує подавати свої запечатані тендери для отримання таких контрактів:

 • Лот 1: Проектування та підготовка майданчика
 • Лот 2: Будівництво СЕС

Тендери щодо контрактів, які фінансуються НЕФКО, є відкритими для фірм/фізичних осіб з будь-якої країни.

Тендери запрошуються на повний обсяг робіт. Тендери тільки для частини робіт будуть відхилені.

За результатами тендеру, Замовник укладе 2 контрактиз Учасником, що подасть найбільшекономічно привабливу цінову пропозицію, що відповідає усім кваліфікаційним вимогам:

–              Лот 1: Проектування та підготовка майданчика, що фінансується власними коштами Замовника.

–              Лот 2: Будівництво СЕС, що фінансуватиметься грантовими коштами E5P .

Тендерні пропозиції для лоту 1 мають подаватись у гривні з урахуванням ПДВ, для лоту 2 мають подаватись у євро без ПДВ.

Контракт Лот 2: Будівництво СЕС,який фінансується грантом підлягає проходженню процедури звільнення від оподаткування відповідно до постанови КМУ №153 (зі змінами) отже, відповідна сума ПДВ будевирахована з ціни цього контракту.

Щоби бути кваліфікованим для присудження контракту, Учасники тендеру повинні відповідати наступним мінімальним вимогам:

 • Учасники тендеру повинні задовольняти вимогам правомочності, викладеним в Інструкціях для Учасників тендеру;
 • Середній річний дохід за останні п’ять (5)років (2018-2022рр.) перевищував 500,000 євро в еквіваленті
 • У разі якщо тендер подається СПКА, лідируючий партнер має продемонструвати не менше п’ятдесяти (50) відсотків відповідності даному критерію;
 • Учасник тендеру має продемонструвати, що він має доступ або має у наявності ліквідні активи, не закладені реальні активи, кредитні лінії чи інші фінансові засоби для забезпечення потреб у оборотних коштах для виконання контракту, що оцінюються у сумі, не меншій сорок (40) відсотків від ціни Тендерної пропозиції Учасника, беручи до уваги зобов’язання Учасника по інших контрактах.

У разі, якщо тендер подається СПКА, лідируючий партнер має продемонструвати не менше п’ятдесяти (50) відсотків відповідності даному критерію.

Учасник тендеру успішно поставив та виконав за період 2017-2023 рр.:

 • не менше ніж три (3) подібних контракти сумарною вартістю не менше 500,000 євро у якості головного підрядника, які були повністю та успішно виконані та які включають в себе виконання робіт:
  • з будівництва сонячних електростанцій потужністю не менше 340 кВт (не менше двох (2) контрактів);
  • з проектування сонячних електростанцій потужністю не менше 340 кВт(не менше одного (1) контракту);
 • У разі якщо тендер подається СПКА, лідируючий партнер має продемонструвати не менше п’ятдесяти (50) відсотків відповідності заданому критерію.Партнер СПКА повинен надати принаймні 1 (один) договір, що підтверджує відповідність заданому критерію.
 • Невиконання контракту Учасником тендеру (включаючи членів/партнерів якщо Учасник представлений СПКА) не відбулося протягом останніх трьох (3) років (2021-2023 рр.) на основі інформації, наданої в Розділі III, Форми тендерів (Замовник залишає за собою право перевірити правильність наданої інформації, використовуючи інші джерела);
 • Усі судові провадження проти учасника, що очікують на розгляд (включаючи членів СПКА, якщо це доречно), загалом не повинні становити більше п’ятнадцяти (15) відсотків від чистого капіталу Учасника;
 • Учасник тендеру повинен продемонструвати, що він (або партнер СПКА або відповідний субпідрядник) має в наявності весь персонал для виконання робіт, включених до контракту;
 • Учасник тендеру повинен продемонструвати, що він має персонал для ключових посад, які відповідають Кваліфікаційним вимогам, наведеним в Тендерних документах;
 • Учасник тендеру повинен продемонструвати, що він має обладнання та техніку, які відповідають кваліфікаційним вимогам та кількості, наведеним в Тендерних документах.

Замовник залишає за собою право скасувати всі тендери у разі не отримання погодження грантового фінансування.

Тендерні документи можуть бути отримані безоплатно від офісу за адресою, вказаною нижче, після отримання письмового запиту від потенційного учасника тендеру.

Після отримання письмового запиту від потенційного Учасника тендеру документи будуть негайно відправлені електронною поштою у форматі PDF та MS Word, проте відправник не несе відповідальності за втрату чи пізню доставку відправлення. У разі розходження між версіями документів в PDF та MS Word форматах, версія PDF буде переважати.

Тендерні пропозиції повинні бути надіслані до 11:00 (за київським часом),21червня2024 за адресою, вказаною нижче, після чого вони будуть відкриті в присутності тих представників Учасників тендеру, які виявили бажання бути присутніми при відкритті.

Приміщення Чортківської міської ради, Україна, 48501, Тернопільська обл., м.Чортків, вул.Шевченка, 21

тел. +38(03552) 206 35

Контактна особа – Яна Бондаренко

Робочі години: ПН-ЧТ 8.00 – 17.00, ПТ 8.00- 16.00

Передтендерна зустріч для Учасників тендеру із представниками Замовника для обговорення технічних та процедурних питань відбудетьсяоб 11:00 (за київським часом), 06червня 2024.

06.06.2024 об 11.00 (за київським часом)

Адреса: 48500 Україна, Тернопільська обл., м.Чортків,

вул. Шевченко 21, Чортківська Міська Рада, кабінет №6

Для попередньої реєстрації на перед-тендерну зустріч звертайтесь:

Контактна особа: Турчин Максим

телефон:, e-mail: +380965673766; chortkivvodokanal@gmail.com

Потенційні Учасники тендеру можуть отримати додаткову інформацію, а також ознайомитися та отримати тендерну документацію за адресою:

Контактна особа: Турчин Максим

телефон:, e-mail: +380965673766; chortkivvodokanal@gmail.com

Дата:  22 травня2024

 

“Solar Power Plant for Water and Wastewater Utility in the City of Chortkiv”

Construction of Solar Power Plant for Water and Wastewater Utility in the city of Chortkiv

This Invitation for Tenders follows the General Procurement Notice for this projectdated 14/05/2024 for NEFCO program “Green Recovery Programme for Ukraine”, which was publishedon the NEFCO website under the Procurement noticessection ( https://www.nefco.int ).

Municipal enterprise “Chortkiv Production Management of Water Supply and Sewage Management” of Chortkiv City Council, hereafter – “Employer”, intends to use part of the proceeds of financing fromthe Assembly of Contributors to the Fund of the Eastern Europe Energy Efficiency and Environment Partnership Fund (hereinafter – “E5P Fund”), established by the European Bank for Reconstruction and Development (hereinafter – “EBRD”) within the framework of the Eastern Europe Energy Efficiency and Environment Partnership (hereinafter – “E5P”) through the sponsor to the Fund for Environmental Finance Corporation (NEFCO) for payment cost per project“Solar Power Plant for Water and Wastewater Utility in the City of Chortkiv”. The project is financed within the NEFCO program“Green Recovery Programme for Ukraine”.

The Employer now invites sealed tenders from Contractors forthe following contracts:

 • Lot 1: Design and site preparation
 • Lot 2: Construction of SPP

Tenders for contracts financed by NEFCO are open to firms/individuals from any country.

Tenders are invited for the full scope of work. Tender offers for only part of the works will be rejected.

According to the results of the tender, the Employer will conclude 2 contracts with the Participant that will submit the most economically attractive price offer that meets all the qualification requirements:

–              Lot 1: Design and site preparation, which is financed by Employer’s cash funds.

–              Lot 2: Construction of SPP, which will be financed with E5P grant funds.

Tender proposals for lot 1 may be submitted in hryvnia with VAT, for lot 2 may be submitted in the euro without VAT.

Contract Lot 2: Construction of SPP, which is financed by a grant, is subject to the tax exemption procedure under the resolution of the Cabinet of Ministers No. 153 (as amended), therefore, the corresponding amount of VAT will be deducted from the price of this contract.

To be qualified for the award of a contract, tenderers must satisfy the following minimum criteria:

 • Tenderers are obliged to satisfy the requirements of eligibility set out in the Instructions for Tenderers.
 • Average annual turnover overthe last five(5)years (2018-2022) exceeding 500,000 euros in equivalent.
 • Whenever a tender is submitted to JVCA, the leading partner may demonstrate at least fifty (50) percent compliance with this criterion.
 • The Tenderer shall demonstrate that it has access to, or has available, liquid assets, unencumbered real assets, lines of credit, and other financial means sufficient to meet the production cash flow for the contract estimated as not less thanforty (40) percent of the proposed Tender price in the Participant’s Tender Proposal, taking into account the Participant’s obligations under other contracts.

Whenever a tender is submitted to JVCA, the leading partner must demonstrate at least fifty (50) percent of the characteristics of this criterion.

The tenderer successfully supplied and executedfor the period 2017-2023:

 • at least three (3) similar contracts with a total value of at least EUR 500,000 as a main contractor, which have been fully and successfully executed and which include the execution of works:
  • construction of solar power plants with a capacity of not less than 340 kW (not less than two (2) contracts);
  • design of solar power plants with a capacity of not less than 340 kW (not less than one (1) contract);
 • If the tender is submitted by the JVCA, the lead partner must demonstrate at least fifty (50) percent compliance with the given criterion. The JVCA partner must provide at least 1 (one) contract confirming compliance with the given criterion.
 • Non-performance of the contract by the Tenderer (including members/partners if the Tenderer is represented by the JVCA)has not occurred within the last three (3) years (2021-2023) based on the information provided in Section III of the Tender Form (the Customer reserves the right to verify the correctness of the provided information using other sources);
 • All pending legal proceedings against the Participant (including members of the JVCA, if applicable) shall not, in the aggregate, amount to more than fifteen (15) percent of the Participant’s net assets.
 • The tenderer must demonstrate that he (or the JVCA partner or the relevant subcontractor) has available all personnel to perform the works included in the contract.
 • The tenderer must demonstrate that it has personnel for key positions that meet the Qualification Requirements specified in the Tender Documents.
 • The tenderer must demonstrate that he has equipment and machinery that meet the qualification requirements and quantities specified in the Tender Documents.

The Employer reserves the right to cancel all tenders in the event of non-approval of grant funding.

Tender documents may be obtained free of charge from the office at the address below upon receipt of a written request from a prospective tenderer.

Upon receipt of a written request from a potential Tenderer, the documents will be immediately emailed in PDF and MS Word format, but the sender is not responsible for loss or late delivery of the shipment. In the event of a discrepancy between the versions of documents in PDF and MS Word formats, the PDF version will prevail.

Tender proposals must be sent before 11:00 (Kyiv time), on June 21,2024to the address indicated below, after which they will be opened in the presence of these representatives of the Tender Participants, who have expressed a desire to be present at the opening.

A pre-tender meeting for Tenderers with the Employer representatives to discuss technical and procedural issues will be held at 11:00 (Kyiv time), on June 6, 2024.

 

To register in advance for the pre-tender process, please use:

Contact person: Maxim Turchin

phone: , e- mail : +380965673766; chortkivvodokanal@gmail.com

Potential Tender Participants can access additional information, as well as access and access tender documentation at:

Contact person: Maxim Turchin

phone:, e- mail : +380965673766; chortkivvodokanal@gmail.com

Date: May 222024